Registrace

Súhlasíte, že prostredníctvom tohto fóra nebudete uverejňovať obsah, ktorý je nepravdivý, nepresný, hanlivý, urážlivý, vulgárny, podnecujúci k nenávisti, obťažujúci, obscénny, znevažujúci, sexuálne orientovaný, zasahujúci do súkromia inej osoby, alebo iným spôsobom porušujúci medzinárodné právo. Taktiež súhlasíte, že nezverejníte žiaden autorsky chránený obsah, ak nie ste vlastníkom copyrightu alebo nemáte písomný súhlas o zverejnení od vlastníka. Spam, tapetovanie, reklamy, reťazové listy, pyramidové hry a opakované naliehavé prosby sú taktiež zakázané.

Uvedomte si, že nie je možné overovať správnosť každého príspevku personálom alebo vlastníkom fóra. Majte na pamäti, že aktívne nemonitorujeme odoslané príspevky a nie sme teda zodpovední za ich obsah. Nezaručujeme presnosť, úplnosť a užitočnosť akýchkoľvek informácií. Odoslané príspevky vyjadrujú názory autora, nie nevyhnutne názory tohto fóra, jeho členov, personálu či vlastníka. Každý, kto má pocit, že príspevok je sporný, môže o tom informovať administrátora alebo moderátora fóra. Personál a vlastník tohto fóra si vyhradzujú právo odstrániť sporný obsah v rozumnom časovom intervale, ak považujú jeho odstránenie za nevyhnutné. Tento proces je manuálny, preto si treba uvedomiť, že nie je vždy možné odstrániť takýto obsah ihneď. To isté platí pre informácie v profile používateľa.

Ste výhradne zodpovední za obsah vašich príspevkov. Súhlasíte tiež, že nespôsobíte škody vlastníkovi tohto fóra, stránkam súvisiacim s týmto fórom, jeho personálu a členom. Vlastník fóra si tiež vyhradzuje právo zverejniť vašu identitu (alebo akékoľvek súvisiace informácie) v prípade písomnej sťažnosti alebo vznesenia obžaloby vyplývajúcej z vášho používania fóra.

Počas registrácie si máte možnosť zvoliť meno používateľa. Odporúčame vám zvoliť si vhodné meno. Súhlasíte, že prístup k účtu, ktorý si založíte, nedáte inej osobe ako administrátorovi z dôvodu vašej ochrany. Tiež súhlasíte, že za žiadnych okolností nepoužijete účet inej osoby. Dôrazne odporúčame zvoliť si komplexné a jedinečné heslo, aby ste zabránili zneužitiu vášho účtu.

Po zaregistrovaní a prihlásení sa do fóra, budete môcť zadať doplňujúce informácie do vášho používateľského profilu. Je vo vašom záujme poskytnúť prehľadné a presné údaje. Akýkoľvek údaj, ktorý vlastník alebo personál fóra uzná za nevhodný alebo vulgárny, bude bez varovania odstránený a voči používateľovi budú vyvodené príslušné sankcie.

S každým vaším príspevkom je vaša IP adresa zaznamenaná z dôvodu možnosti zamedzenia prístupu do fóra. Toto sa však môže stať len v prípade hrubého porušenia podmienok používania.

Software obsluhujúci fórum tiež vytvára cookie, textový súbor obsahujúci vaše prihlasovacie údaje, vo vyrovnávacej pamäti vášho prehliadača. Tento súbor sa používa na vaše prihlasovanie/odhlasovanie. Software fóra nezhromažďuje a neodosiela žiadne iné informácie do vášho počítača.